ddn tem nhan hang hoa

CÔNG TY TNHH DDN VINA

Số: 04/2017/KD-QD-04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về các chính sách tín dụng dành cho khách hàng

Điều 1: Các điều khoản thanh toán hiện có của DDN Printing

 1. Đặt cọc 50% (30%) khi đặt hàng, thanh toán nốt ngay khi nhận hàng (COD)
 2. Đặt cọc 50% (30%) khi đặt hàng, thanh toán nốt ngay sau khi nhận hàng 7 ngày (TT7)
 3. Đặt cọc 50% (30%) khi đặt hàng, thanh toán nốt ngay sau khi nhận hàng 15 ngày (TT15)
 4. Không đặt cọc, thanh toán khi nhận hàng (CODK)
 5. Không đặt cọc, thanh toán sau khi nhận hàng 7 ngày (TT7K)
 6. Không đặt cọc, thanh toán sau khi nhận hàng 15 ngày (TT15K)
 7. Không đặt cọc, thanh toán sau khi nhận hàng 30 ngày (TT30K)
 8. Không đặt cọc, thanh toán sau khi nhận hàng 60 ngày (TT60K)

Điều 2: Các hạn mức tín dụng dành cho khách hàng của DDN Printing

 1. Với khách hàng TT7, TT15 hạn mức công nợ không quá 20 triệu
 2. Với khách hàng TT7K, TT15K hạn mức công nợ không quá 50 triệu
 3. Với khách hàng TT30K, TT60K hạn mức công nợ không quá 100 triệu