ddn in nhanh catalog

 

CÔNG TY TNHH DDN VINA

…..***…..

Số: 01/2016/DDN-KD-QD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về điều khoản đặt cọc khi đặt hàng

Điều 1: Những khách hàng phải đặt cọc 100%

 1. Chỉ thị trực tiếp từ Giám đốc tài chính (CFO).
 2. Khách hàng có lịch sử giao dịch xấu (quá hạn thanh toán nhiều lần, yêu cầu giảm giá sau khi nhận hàng, đơn hàng rủi ro cao, ..)
 3. Các đơn hàng có giá trị thấp <= 1 triệu, khuyến khích đặt cọc 100%.

Điều 2: Những khách hàng đặt cọc 50%

 1. Tất cả các khách hàng thông thường của công ty.

Điều 3: Những khách hàng được phép đặt cọc 30% 

 1. Chỉ thị trực tiếp từ Giám đốc tài chính (CFO).
 2. Khách hàng tiềm năng: là những khách hàng thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

Số lần đặt hàng tối thiểu 3 lần trong vòng 3 tháng gần nhất

Không vi phạm điều khoản thanh toán trong 6 tháng gần nhất

– Giá trị đơn hàng: <= 50 triệu

 1. khách hàng thân thiết nhưng thanh toán chậm (>=2 lần) trong 6 tháng gần nhất
 2. Là khách hàng thông thường đã từng đặt hàng công ty (>= 2 lần) và có giá trị đơn hàng: <= 10 triệu

Điều 4: Những khách hàng không cần đặt cọc

 1. Chỉ thị trực tiếp từ Giám đốc tài chính (CFO).
 2. Khách hàng thân thiết: là những khách hàng thõa mãn tất cả các điều kiện sau:

– Đặt hàng đều đặn trong 6 tháng gần nhất. Số đơn hàng trung bình/ tháng >= 1

– Thanh toán đúng hạn, không vi phạm điều khoản thanh toán trong 6 tháng gần nhất

– Giá trị đơn hàng: <= 50 triệu

Điều 5: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2016. Mọi ngoại lệ không có trong quyết định này cần xin ý kiến CFO trước khi thỏa thuận với khách hàng.

Điều 6: Quyết định này được:

 1. Gửi cho Phòng Kinh doanh để chấp hành.
 2. Gửi cho Phòng Kế toán để giám sát tài chính.
 3. Gửi cho Phòng Hành chính để tổ chức, theo dõi thực hiện ./.

Nơi nhận:                                                                                Hà Nội, Ngày 22 tháng 08 năm 2016

 • Như Điều 6                                                                               Phó Giám đốc
 • Lưu: Hồ sơ